Nodibinājuma nolikums

Apstiprināts 2021. gada 13. jūlija valdes sēdē

Nodibinājuma “Fonds Līdzskaņa” nolikums

Nodibinājums “Fonds Līdzskaņa” (turpmāk tekstā – Fonds) sniedz praktisku un sociālu atbalstu Latvijas mūzikas izpildītājiem un producentiem, kuri veselības stāvokļa, vecuma vai sadzīviska rakstura problēmu dēļ cieš no sabiedrības izolācijas.

Nodibinājumu "Fonds Līdzskaņa” 2016. gada nogalē dibinājusi biedrība “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA). 2018. gada 25. aprīlī Fondam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Līdzskaņa definīcija un nozīme:

Jebkurš vārds veidojas no patskaņiem un līdzskaņiem. Lai patskaņi varētu izskanēt visā savā krāšņumā, viņiem ir nepieciešami līdzskaņi. Arī māksliniekiem, lai viņi varētu strādāt, ir vajadzīga sava atbalsta grupa – gan menedžments, gan skatītāji un klausītāji, gan vienkārši visdažādākie līdzcilvēki, kuri ar savu darbību un/vai klātbūtni iedvesmo darbu radīšanai jeb vienkārši “līdzskaņi”. Nonākot grūtībās vai nelaimē, šāda apkārtējo palīdzība jeb “līdzskaņa” ir vajadzīga vairāk nekā jebkad. Nejusties vienam. Just, ka kāds ir līdzās.

Vārds rada labvēlīgas asociācijas un saskan ar Fonda mērķi un identitāti, jo priedēklis “līdz” asociējas ar būšanu līdzās. Vārds “skaņa” ir kaut kas pretējs stāvoklim, kurā grūtībās nonākušais mākslinieks atrodas nelaimes brīdī – klusumā, radīšanai apgrūtinošos apstākļos. “Skaņa” nozīmē tikt sadzirdētam un jebkuram mūzikas izpildītājam un producentam “skaņa” nozīmē radīšanu, pašizpausmi un savas misijas piepildījumu.

 1. Fonda darbības mērķi:
  1.1. Fonds piedāvā un sniedz praktisku atbalstu Latvijas mūziķiem, izpildītājiem un fonogrammu producentiem, kuri devušies pensijā, dažādu iemeslu dēļ vairs nevar aktīvi piedalīties radošās industrijas norisēs un/vai kurus skārušas veselības vai sadzīviska rakstura problēmas;
  1.2. Sniegt izpildītājiem un fonogrammu producentiem pārliecību par savu sociālo drošību;
  1.3. Veicināt izpildītāju un fonogrammu producentu integrāciju mūzikas industrijā, tādejādi veicinot jaunu fonogrammu radīšanu;
  1.4. Veikt citas darbības, ja tās vērstas uz nodibinājuma mērķu sasniegšanu.
 1. Fonda darbības uzdevumi:
  2.1. Apzināt no sabiedrības izolētos izpildītājus un fonogrammu producentus Latvijā un viņu nepieciešamību pēc atbalsta, kā arī izvērtēt Fonda iespējas šo atbalstu sniegt;
  2.2. Veidot regulāru komunikāciju ar izolētajiem izpildītājiem un fonogrammu producentiem Latvijā, dažādos veidos iesaistot viņus aktīvajā sabiedriskajā dzīvē un ar praktisku atbalstu parādot, ka viņi joprojām ir nozīmīgi, vajadzīgi, par viņiem atceras;
  2.3. Iesaistīt Fonda aktivitātēs Latvijas aktīvos mūziķus;
  2.4. Nodrošināt profesionāļu pakalpojumus, lai sniegtu padomus grūtību pārvarēšanā (piemēram, nodrošināt juristu, grāmatvežu, karjeras konsultantu, psihologu konsultācijas);
  2.5. Iespēju robežās sniegt finansiālu palīdzību krīzes situācijās, veicot mērķa maksājumu trešajām pusēm, nevis pašam palīdzības saņēmējam, pilnībā vai daļēji sedzot izdevumus par medikamentiem, medicīnas izdevumiem, dažādu speciālistu konsultācijām (juristi, psihologi u.c.) un citām izmaksām;
  2.6. Fonds piesaista papildfinansējumu un ziedojumus dažāda veida labdarības projektos, publiskos pasākumos un izmantojot platformu www.lidzskana.lv.
 1. Pieteikšanās:
  3.1. Piemērotība:
  3.1.1. Pieteikties var izpildītāji un fonogrammu producenti, kuri ir biedrības LaIPA biedri;
  3.1.2. Palīdzības pieteicējs, nepieciešamības gadījumā ar ārsta izziņu vai kā citādi var pierādīt, ka veselības problēmu vai vecuma dēļ vairs pilnvērtīgi nespēj darboties radošajā industrijā;
  3.1.3. Palīdzības pieteicējs atrodas finansiālās grūtībās. Fondam ir tiesības pieprasīt banku izdrukas, izziņas no sociālajiem dienestiem, īpašumu reģistriem u.c. informāciju, lai pārliecinātos par šo faktu.

  3.2. Pieteikšanās process:
  3.2.1. LaIPA biedri, kuriem ir nepieciešams atbalsts, var pieteikties paši vai arī viņus var pieteikt ģimenes loceklis vai trešā persona. Lai pieteiktos palīdzības saņemšanai, ir jāaizpilda pieteikuma forma, norādot vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju saziņai un situācijas detalizētu izklāstu. Fizisko personu datus par pieteicēju Fonds izmantos tikai Fonda mērķu realizēšanai;
  3.2.2. Ar saņemto informāciju iepazīstas Fonda pārstāvis, kurš sazinās ar pieteikto cilvēku vai tā tuviniekiem, lai noskaidrotu viņa piemērotību palīdzības saņemšanai. Ja piemērotības noskaidrošanai nepieciešama klātienes vizīte pie potenciālā palīdzības saņēmēja, Fonda pārstāvis dodas tajā;
  3.2.3. Potenciālais palīdzības saņēmējs piekrīt sensitīvo datu apstrādei un apliecina, ka informācija tiek sniegta Fonda valdei, kura lemj par palīdzības piešķiršanu, kā arī piekrīt informācijas publiskošanai, kurā norāda vārdu, uzvārdu un sociālo pakalpojumu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
  3.2.4. Palīdzības saņēmējs paraksta konfidencialitātes vienošanos par Fonda sniegtā atbalsta apmēra neizpaušanu trešajām personām, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Fondu.

  3.3. Palīdzības sniegšana:
  3.3.1. Viena palīdzības pieteikuma (turpmāk tekstā – Pieteikums) ietvaros potenciālais palīdzības saņēmējs var pretendēt uz vienreizēju Fonda atbalstu 1000 EUR apmērā, vienu reizi kalendārā gadā. Par palīdzības apmēra summu lēmumu pieņem Fonda valde. Kopējais palīdzības apmērs sevī ietver Latvijas Republikas likumdošanā paredzēto nodokļu samaksu un cita veida izdevumus, kas saistīti ar ziedojumu;
  3.3.2. Fonds piesaista papildfinansējumu, no iegūtajiem līdzekļiem Fonda valde var pieņemt lēmumu par lielāka atbalsta piešķiršanu viena Pieteikuma ietvaros;
  3.3.3. Fonda valde, lai pārliecinātos, ka finansiālais atbalsts izmantots Pieteikumā paredzētajam mērķim, pieprasa rēķinu vai citu apliecinošu dokumentu;
  3.3.4. Atteikuma gadījumā Fonds ir tiesīgs nesniegt paskaidrojumus.

  3.4. Prioritātes izvērtējot Pieteikumus:
  3.4.1. LaIPA biedru skāris nelaimes gadījums un Fondam ir nepieciešamība ātri reaģēt;
  3.4.2. LaIPA biedrs ir tuvu pensijas vecumam vai tajā;
  3.4.3. LaIPA biedrs ir izolēts no sabiedrības;
  3.4.4. LaIPA biedrs atrodas finansiālās grūtībās.

  3.5. Fonda līdzekļu piešķiršanas kārtība:
  3.5.1. Katrs LaIPA biedrs var iesniegt Pieteikumu Fonda līdzekļu izmantošanai saskaņā ar Fonda mērķiem un uzdevumiem;
  3.5.2. Pieteikumus ne retāk kā vienu reizi ceturksnī izskata Fonda valde, kura, izvērtējot visu saņemto informāciju, lemj par palīdzības sniegšanu, palīdzības apmēru un risinājumiem katrā konkrētajā situācijā.

  3.6. Fonda darbības organizācija:
  3.6.1. Valde sastāv no 3 (trim) valdes locekļiem, kurus uz 3 (trīs) gadiem ieceļ biedrība “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA);
  3.6.2. Fonda vadītājs ir Fonda valdes priekšsēdētājs, kuram deleģēta ikdienas funkciju veikšana, tostarp arī informācijas par saņemtajiem palīdzības pieteikumiem apkopošana;
  3.6.3. Fonda vadītājam, lai nodrošinātu Fonda darbību un mērķu sasniegšanu, ir tiesības piesaistīt papildus darbiniekus – gan algotus, gan brīvprātīgā darba veicējus.
"Līdzskaņa. Skanēt līdzi, būt iezvārotam, iešūpotam, paņemtam līdzi." -Valdis Atāls

Par mums

Par Fondu Līdzskaņa

“Fonds Līdzskaņa” atbalsta mūziķus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē, bet šobrīd dažādu iemeslu dēļ vairs nevar aktīvi darboties mūzikas nozarē. Fonds sniedz gan atbalstu veselības un sadzīvisku problēmu pārvarēšanai, gan piedāvā praktisku palīdzību, lai uzlabotu mākslinieka ikdienas apstākļus vai aktualizētu radošo darbību.

Vairāk par fondu Nodibinājuma statūti Nodibinājuma nolikums