Nodibinājuma statūti

Nodibinājuma "Fonds Līdzskaņa”
Statūti

Rīgā, 2019. gada 11. martā.

1. Nodibinājuma nosaukums:
1.1. Nodibinājuma nosaukums ir "Fonds Līdzskaņa", turpmāk tekstā - "Nodibinājums".

2. Nodibinājuma mērķi:
2.1. Piedāvāt praktisku atbalstu izpildītājiem un fonogrammu producentiem, kuri devušies pensijā un kurus skārušas veselības vai sadzīviska rakstura problēmas;
2.2. Palīdzēt un atbalstīt izpildītājus un fonogrammu producentus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē un dažādu iemeslu dēļ vairs nevar aktīvi piedalīties radošās industrijas norisēs, sniedzot gan finansiālu atbalstu veselības problēmu pārvarēšanai, gan nefinansiālu, morālu un sociālu atbalstu;
2.3. Sniegt izpildītājiem un fonogrammu producentiem pārliecību par savu sociālo drošību;
2.4. Veicināt izpildītāju un fonogrammu producentu integrāciju mūzikas industrijā, tādejādi veicinot jaunu fonogrammu radīšanu.

3. Nodibinājuma uzdevumi:
3.1. Apzināt no sabiedrības izolētos izpildītājus un fonogrammu producentus Latvijā un viņu nepieciešamību pēc finansiāla vai morāla atbalsta, kā arī izvērtēt fonda iespējas šo atbalstu sniegt;
3.2. Veidot regulāru komunikāciju ar izolētajiem izpildītājiem un fonogrammu producentiem Latvijā, dāvinot biļetes uz sabiedriskajiem pasākumiem, nodrošinot transportēšanas iespējas, organizējot radošas nometnes un citus pasākumus, tādējādi iesaistot viņus aktīvajā sabiedriskajā dzīvē un ar praktisku atbalstu parādot, ka viņi joprojām ir nozīmīgi, vajadzīgi, par viņiem atceras;
3.3. Panākt aktīvo mūziķu iesaisti fonda aktivitātēs, ziedojot laiku šo cilvēku integrēšanai;
3.4. Nodrošināt profesionāļu pakalpojumus, lai sniegtu padomus grūtību pārvarēšanā (piemēram, nodrošināt juristu, grāmatvežu, karjeras konsultantu, psihologu konsultācijas);
3.5. Iespēju robežās sniegt finansiālu palīdzību krīzes situācijās – veicot mērķa maksājumu trešajām pusēm, nevis pašam palīdzības saņēmējam, sedzot, pilnībā vai daļēji, izdevumus par medikamentiem, medicīnas izdevumiem, dažādu speciālistu (juristi, psihologi u.c. ) konsultācijām un citām izmaksām;
3.6. piesaistīt papildfinansējumu, sadarbībā ar mūziķiem, vācot ziedojumus koncertos un pret ziedojumiem mainot CD, DVD un plates;
3.7. Iesaistīties ziedojumu līdzekļu vākšanas kampaņās.

4. Mantas nodošana nodibinājumam:
4.1. Nodibinājuma dibinātāji un ziedotāji nodod Nodibinājumam naudas līdzekļus, iemaksājot tos Nodibinājuma bankas kontā;
4.2. Ja Nodibinājumam tiek nodotas nereģistrējamas kustamas lietas, par to tiek sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts;
4.3. Reģistrējamu kustamo lietu un nekustamo lietu nodošana tiek uzskatīta par notikušu ar ierakstu attiecīgajā reģistrā vai Zemesgrāmatā.

5. Nodibinājuma līdzekļu izmantošanas kārtība:
5.1. Nodibinājuma līdzekļi tiek izmantoti tikai Nodibinājuma mērķu sasniegšanai;
5.2. Par Nodibinājuma līdzekļu izmantošanu lēmumus pieņem tikai Nodibinājuma valde;
5.3. Ja Nodibinājumam nodotās kustamās vai nekustamās lietas nav tieši izmantojamas Nodibinājuma mērķu sasniegšanai un Nodibinājuma administratīvajai darbībai, valde organizē šo lietu pārdošanu izsolē. Iegūtie līdzekļi tiek nodoti Nodibinājumam un izmantoti Nodibinājuma mērķu sasniegšanai. Izsolē nav tiesību piedalīties Nodibinājuma dibinātājiem, dalībniekiem, valdes locekļiem, kā arī to radiniekiem un svaiņiem, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei.

6. Nodibinājuma darbības termiņš:
6.1. Nodibinājums ir nodibināts uz nenoteiktu laiku.

7. Nodibinājuma mantas sadales kārtība Nodibinājuma likvidācijas gadījumā:
7.1. Nodibinājuma likvidācijas gadījumā visa manta, kas paliek pāri pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas, nododama dibinātājam;
7.2. Uz jautājumu par to, kādi līdzekļi ir nododami dibinātājam, izlemj valde.

8. Valdes locekļu iecelšana un atcelšana, to pārstāvības tiesības:
8.1. Valde sastāv no 3 (trim) valdes locekļiem, kurus uz 3 (trīs) gadiem ieceļ Nodibinājuma dibinātājs. Dibinātāju sapulci sasauc valde vai dibinātājs;
8.2. Lēmumu par valdes locekļu iecelšanu un atcelšanu pieņem dibinātājs vai, ja Nodibinājuma dibinātājs ir beidzis pastāvēt, personas, kuras ziedojušas mantu Nodibinājuma pēdējā kalendārā gada laikā pirms sapulces (ja ziedojumi nav veikti ilgāk par gadu pirms sapulces, ziedotāju sapulcē lēmumu ir tiesīgi pieņemt 10 (desmit) ziedotāji, kas hronoloģiskā secībā ir veikuši ziedojumus). Ziedotāji pieņem lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu;
8.3. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par jebkuru jautājumu, kas ir saistīts ar Nodibinājuma darbību, kas tālu tas nav citas institūcijas ekskluzīvā kompetencē;
8.4. Valdes locekļi savstarpēji ievēlē valdes priekšsēdētāju. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Nodibinājumu atsevišķi, pārējiem valdes locekļiem ir kopīgas pārstāvniecības tiesības ar vismaz vēl vienu valdes locekli;
8.5. Valdes locekļiem ir tiesības saņemt atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu, ja Nodibinājuma dibinātājs vai citas personas, kurām ir tiesības iecelt valdes locekļus, ir pieņēmušas lēmumu par valdes locekļu atlīdzības apmēra un izmaksas kārtības noteikšanu. Valdes locekļi var prasīt tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viņu pienākumu izpildes gaitā.

9. Revidents:
9.1. Nodibinājuma finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ieceļ valde. Revidentu katru gadu ieceļ valde;
9.2. Nodibinājuma revidents nevar būt Nodibinājuma valdes loceklis;
9.3. Revidents pārbauda Nodibinājuma darbību kārtējā gada laikā un darbojas līdz kārtējā gada pārskata apstiprināšanai;
9.4. Revidents:
9.4.1. Veic Nodibinājuma mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.4.2. Dod atzinumu par Nodibinājuma budžetu un gada pārskatu;
9.4.3. Izvērtē Nodibinājuma grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.4.4. Sniedz ieteikumus par Nodibinājuma finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
9.5. Revidents veic revīziju ne retāk kā reizi gadā;
9.6. Revidents ir atbildīgs Nodibinājumam un trešajām personām par zaudējumiem, kas radušies, ja viņš apzināti vai nolaidības dēļ nav izpildījis uzticētos pienākumus. Revidents nav atbildīgs par valdes izdarītajiem pārkāpumiem, izņemot gadījumus, ja viņš par šiem pārkāpumiem ir zinājis, bet nav informējis dibinātāju.

10. Grozījumu izdarīšana statūtos:
10.1. Valde ir tiesīga izdarīt grozījumus Nodibinājuma statūtos, izņemot statūtu 2., 3., 5.3., 7. un 8. punktu, kuru grozīšanai ir nepieciešama dibinātāja piekrišana.

Dibinātājs:
Biedrība “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība”
Izpilddirektore Liena Grīna
PDF

"Līdzskaņa. Skanēt līdzi, būt iezvārotam, iešūpotam, paņemtam līdzi." -Valdis Atāls

Par mums

Par Fondu Līdzskaņa

“Fonds Līdzskaņa” atbalsta mūziķus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē, bet šobrīd dažādu iemeslu dēļ vairs nevar aktīvi darboties mūzikas nozarē. Fonds sniedz gan atbalstu veselības un sadzīvisku problēmu pārvarēšanai, gan piedāvā praktisku palīdzību, lai uzlabotu mākslinieka ikdienas apstākļus vai aktualizētu radošo darbību.

Vairāk par fondu Nodibinājuma statūti Nodibinājuma nolikums