Izmaiņas pašnodarbinātajiem, autoratlīdzību izmaksātājiem un saņēmējiem

Izmaiņas pašnodarbinātajiem, autoratlīdzību izmaksātājiem un saņēmējiem

Ņemot vērā grozījumus likumos “Par valsts sociālo apdrošināšanu” un “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” no 2018. gada 1. janvāra ir izmaiņas gan autoratlīdzības izmaksātājam, gan saņēmējam, gan pašnodarbinātajām personām.

Noteikts pienākums pašnodarbinātajiem, kas nav autoratlīdzību saņēmēji, veikt obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai

Pašnodarbinātai personai tāpat kā līdz šim, ja tās ienākumi mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru (no 2018. gada 1. janvāra minimālā alga- 430 eiro), ir jāveic obligātās iemaksas no obligāto iemaksu objekta, kas ir brīvi izraudzīti ienākumi, kuri nav mazāki par minimālo algu.

Ja pašnodarbinātas personas ienākumi mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, papildus obligātajām iemaksām, kas tiek noteiktas līdzšinējā kārtībā, tai reizi ceturksnī ir jāveic obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai vismaz 5 procentu apmērā no brīvi izraudzīto obligāto iemaksu objekta un faktisko ienākumu starpības.

Ja pašnodarbinātas personas ienākumi mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru, tai ir jāveic obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai vismaz 5 procentu apmērā. Iemaksas pensiju apdrošināšanai varēs neveikt, ja pašnodarbinātā ienākumi taksācijas gadā nesasniedz 50 euro.

Izmaiņas autoratlīdzības izmaksātājam un saņēmējām

No likuma ir izslēgta norma, kas ļāva autoratlīdzības saņēmējam neveikt obligātās iemaksas no autoratlīdzības kā pašnodarbinātai personai, ja tas ir darba ņēmējs (strādā uz Darba līguma pamata) un vienlaikus saņem autoratlīdzību. Tādējādi autoratlīdzību saņēmējam, ja tā ienākumi mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, ir jāveic obligātās iemaksas kā pašnodarbinātai personai no obligāto iemaksu objekta, kas ir brīvi izraudzīti ienākumi, kuri nav mazāki par minimālo algu.

Autoratlīdzības ienākumam taksācijas gada laikā piemēro nodokļa likmi 23 % apmērā, izņēmums ir ienākums no autoratlīdzības par literārajiem darbiem, tai skaitā darbiem, kas radīti, izdoti, izpildīti vai citādi izmantoti presē un citos masu informācijas līdzekļos, taksācijas gada laikā piemēro 20 % nodokļa likmi.

Autoratlīdzības izmaksātājs

Autoratlīdzības saņēmējs

no saviem līdzekļiem jāmaksā obligātās iemaksas 5 % apmērā no autoratlīdzības tās saņēmēja valsts pensiju apdrošināšanai;

ja ienākumi mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, ir jāveic obligātās iemaksas kā pašnodarbinātai personai no obligāto iemaksu objekta, kas ir brīvi izraudzīti ienākumi, kuri nav mazāki par minimālo algu.

jāiesniedz VID ziņojums par veiktajām iemaksām pensiju apdrošināšanai no autoratlīdzībām.

Jāiesniedz pašnodarbinātā ziņojums. atskaites iesniegšana reizi ceturksnī un nomaksu līdz 15.04., 15.07., 15.10., 15.01.

Savukārt izmaiņas neskar biedrības -“Latvijas izpildītāju un producentu apvienība” un “Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība”. Šīs abas biedrības ir mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, līdz ar to noteiktie 5% no saviem līdzekļiem maksāt obligātās iemaksas 5 procentu apmērā no autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) nav jāveic.

No 2018.gada 1.janvāra tiks ieviesta progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme.

Nodokļa likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma:

  • 20 % – gada ienākumam līdz 20 000 euro (1667 euro mēnesī);

  • 23 % – gada ienākuma daļai no 20 000  līdz 55 000 euro;

  • 31,4 % – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 55 000 euro.

Gada diferencēto neapliekamo minimumu piemēro, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Atkarībā no aprēķinātā gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēra, kā arī piemērojamās progresīvās likmes var rasties pienākums iesniegt  gada ienākumu deklarāciju un veikt IIN papildus maksājumus budžetā.

"Līdzskaņa. Skanēt līdzi, būt iezvārotam, iešūpotam, paņemtam līdzi." -Valdis Atāls

Par mums

Par Fondu Līdzskaņa

“Fonds Līdzskaņa” atbalsta mūziķus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē, bet šobrīd dažādu iemeslu dēļ vairs nevar aktīvi darboties mūzikas nozarē. Fonds sniedz gan atbalstu veselības un sadzīvisku problēmu pārvarēšanai, gan piedāvā praktisku palīdzību, lai uzlabotu mākslinieka ikdienas apstākļus vai aktualizētu radošo darbību.

Vairāk par fondu Nodibinājuma statūti Nodibinājuma nolikums